Kellot

Lago Kapital Oy

on suomalainen pankkiriippumaton ja avainhenkilöidensä omistama
arvopaperilainojen ja arvopaperivakuudellisen rahoituksen välittäjä.

Yhtiöllä on toimilupa Finanssivalvonnalta.

Lue lisää tuotteista »

Ota yhteyttä

Lago Kapital Oy
Eteläesplanadi 24 A, 2 kerros
FI-00130 Helsinki, Finland

Haemme lainaksi

Uutiset

helsinki

Tuotteet

Välitämme arvopaperilainoja asiakkaillemme. Lainaamme arvopapereita kaikille asiakkaillemme, mutta me lainaamme arvopapereita vain institutionaalisilta asiakkailtamme johtuen paikallisesta lainsäädännöstä. Arvopaperilainoille asetetaan vakuus, jota valvotaan päivittäin.

Arvopaperilaina voidaan tehdä myös rahoitustarkoituksessa. Asiakas antaa arvopapereita lainaksi ja käyttää vakuusrahan rahoitustarkoituksiin. Arvopaperin rahoitusarvo riippuu arvopaperista ja vastapuolen luottokelpoisuudesta.

Näyttö

Arvopaperilainauksessa arvopapereiden omistaja luovuttaa arvopaperit tilapäisesti niitä tarvitsevalle. Lainasta maksetaan lainaksiantajalle preemio. Arvopaperit jäävät alkuperäisen omistajan taseeseen ja arvopaperin kurssiriski on alkuperäisellä omistajalla. Lainaksiottaja korvaa lainaksiantajalle kaikki laina-aikana kertyneet osingot, korot tai muut yhtiötapahtumat. Lainaksiantaja voi aina pyytää lainaksiannetut arvopaperit takaisin myynnin tai esimerkiksi yhtiökokouksen takia ja ne palautetaan viimeistään kolmen pankkipäivän päästä. Arvopaperilaina voi Suomen lainsäädännön mukaan olla kestoltaan korkeintaan yhden vuoden.

Arvopaperilainalle voidaan asettaa vakuus, joka on perinteisesti rahaa. Rahavakuus siirretään usein lainaksiottajalta lainaksiantajalle.

Arvopaperi lainataan aina jotain tarkoitusta varten. Seuraavassa on lueteltu yleisimmät syyt arvopaperien lainaukselle, mutta syitä voi myös olla muita:

Arvopaperivälittäjien tehtävänä on välittää arvopapereita. Välittäjä ei usein omista myymiään arvopapereita, vaan myydyt arvopaperit ostetaan markkinoilta. Mikäli välittäjä ei jostain syystä saa ostettuja arvopapereita markkinoilta selvityspäivänä täysimääräisenä, hän lainaa usein puuttuvat arvopaperit, jotta myynnit omille asiakkaille saadaan katettua. Toimitushäiriöt ovat usein vain muutamien päivien pituisia ja lainat palautetaan heti, kun myyjä saa toimitushäiriön korjattua.

Sijoittaja voi hyötyä arvopapereiden kurssilaskusta myymällä itsensä lyhyeksi. Tällöin myydään markkinoilla sellaisia arvopapereita, joita ei omisteta. Arvopaperit lainataan, jotta saadaan myynnit toimitettua selvityspäivänä. Lainat pidetään auki niin kauan kuin kurssi on laskenut tarpeeksi alhaiselle tasolle, jolloin arvopaperit ostetaan markkinoilta ja lainat palautetaan. Sijoittaja hyötyy myynti- ja ostokurssin erotuksesta. On kuitenkin syytä huomata, että mikäli kurssi ei laskekaan odotetusti, vaan lähtee nousuun, tappion määrä on periaatteessa rajaton.

Lyhyeksimyynti on eritoten ns. absoluuttisen tuoton rahastojen (Hedge-rahastot) yksi kaupankäyntimuodoista. Lyhyeksimyyntien katteeksi otetut arvopaperilainat ovat yleensä pitkiä monien kuukausien pituisia lainoja.

Markkinatakaajat pyrkivät lisäämään arvopaperien likviditeettiä markkinoilla antamalla sekä osto- että myyntinoteerauksia arvopapereille koko kaupankäynnin ajan. Takaajan positio ei kuitenkaan aina riitä kattamaan kaikkia tehtyjä myyntejä ja tällöin arvopaperit lainataan toimitusta varten.

Yleensä markkinatakaaja otetaan vain epälikvidille osakkeelle vaihdon lisäämiseksi, mutta usein ongelmaksi muodostuu, ettei epälikvidille osakkeelle löydy tarpeeksi lainaksiantajia markkinoilta ja markkinatakauksen merkitys vähenee.

Välittäjä on saattanut asettaa osto-optioita, jolloin välittäjä sitoutuu myymään arvopapereita markkinoilla tiettyyn hintaan. Välittäjä lainaa osakkeet toimitusta varten, jos osakkeita ei ole tarpeeksi positiossa toteutushetkellä. Lisäksi osakkeita voidaan ottaa lainaksi johdannaispositioiden suojausta varten tehtyjen myyntien katteeksi.

Lainaksiottaja lainaa arvopapereita käyttääkseen niitä vakuutena esimerkiksi toiseen arvopaperilainaan. Eritoten hyvän luottoluokituksen joukkovelkakirjalainoja lainataan usein vakuustarkoituksiin. Isot instituutiot tekevät myös usein ns. collateral transformation -transaktioita, joissa lainataan paremman luottoluokituksen joukkovelkakirjalainaa (yleensä valtion liikkeeseenlasku) ja asetetaan vakuudeksi huonomman luottoluokituksen joukkovelkakirjalainaa.

Edellä mainittu järjestely ei onnistu Suomessa, sillä nykyinen lainsäädäntö ei tunnista arvopapereiden siirtoa osapuolten välillä vakuustarkoituksessa. Yleinen ilmapiiri on kuitenkin muuttumassa esim. http://www.kho.fi/paatokset/60540.htm.

Mikäli arvopaperi on listattu monessa eri pörssissä, hinnat voivat erota hetkellisesti toisistaan. Tällöin sijoittaja voi myydä kalliimpaa osaketta ja ostaa tilalle halvempaa arvopaperia toiselta markkinalta. Arvopaperien konvertointi saattaa kestää useita päiviä ja täten myynnit katetaan lainoilla.

Arvopaperilaina voidaan tehdä myös käänteisenä, jolloin transaktion liiketoiminnallinen motiivi on lainata rahaa ja arvopaperit toimivat rahalainan vakuutena. Tällöin tuotto muodostuu rahalainan korosta ja marginaalista. Arvopaperin rahoitusaste riippuu arvopaperin likviditeetistä ja vastapuolen luottokelpoisuudesta. Rahoitusaste on usein huomattavasti korkeampi kuin perinteisessä panttausmallissa – usein jopa yli 80 %.

Euroopassa on viime aikoina yleistynyt ns. valinnainen osingonmaksu, jossa sijoittaja saa valita, ottaako osingon rahana vai osakkeina. Päätöksentekohetkellä rahaosinko yleensä tunnetaan, mutta osinko-osakkeiden määrä määräytyy yleensä tietyn ajanjakson kurssikehityksen perusteella. Välittäjät lainaavat osakkeita sellaisilta osapuolilta, jotka valitsevat rahaosingon ja maksavat osingon sijaisosinkona lainaksiantajalle. Välittäjä itse valitsee lainaamiensa osakkeiden osalta osakevaihtoehdon ja pyrkii tekemään voittoa myymällä osinko-osakkeet.

Hyvänä esimerkkinä mainittakoon osakeindeksirahastot, jotka valitsevat aina rahaosingon valinnaisessa osingonmaksussa, sillä osinko-osakkeet lisäisivät muuten rahaston osakemääriä. Indeksirahastot lainaavat osakkeet ulos salkusta ja saavat yleensä hyvän lisätuoton osakelainapreemion kautta.

Arvopaperien lainaksiantajana voi olla Suomessa yritys, jonka arvopaperiomistukset kuuluvat elinkeinoveron tulolähteeseen. Tällöin voidaan käyttää EVL 6 §:n verohuojennuksia eikä lainausta katsota tietyin edellytyksin myynniksi tai ostoksi. Lainaksi annetut arvopaperit jäävät lainaksiantajan taseeseen, ja lainaksiantaja voi milloin tahansa pyytää lainaksi antamansa arvopaperit takaisin ilman sanktiota.

Arvopapereita voidaan lainata kaikilla sellaisilla markkinoilla, joilla paikallinen lainsäädäntö tunnistaa arvopaperilainauksen.

Arvopapereiden lainaksiottajat ovat kotimaisia ja kansainvälisiä välittäjiä, jotka tarvitsevat arvopapereita omiin tarpeisiinsa.

Lainaksiottajana voi Suomessa olla myös yksityishenkilö, joka haluaa rakentaa itsellensä ns. lyhyen position. Positio voidaan rakentaa kaikilla sellaisilla markkinoilla, joissa paikallinen lainsäädäntö tunnistaa arvopaperilainauksen.

Lago Kapital Oy tarkastaa että arvopaperilainaus sopii sijoittajalle tekemällä asianmukaisuusarvion ennen asiakassuhteen aloittamista.

Arvopaperilainoista maksettavat preemiot määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Arvopaperilainat tehdään OTC-markkinoilla, joten niistä ei ole saatavilla hintatietoja. Markit Securities Finance kerää päivittäin tiedot suurimmilta osapuolilta ja nämä tiedot julkaistaan kaksi päivää jälkikäteen. Markit Securities Finance on maksullinen palvelu.

Lago Kapital Oy lähettää asiakkailleen säännöllisin väliajoin tietoa vallitsevista preemiotasoista ja lainaksi haettavista arvopapereista.

Yritys

Lago Kapital Oy on suomalainen pankkiriippumaton ja avainhenkilöidensä omistama arvopaperilainojen ja arvopaperivakuudellisen rahoituksen välittäjä.

Yhtiöllä on toimilupa Finanssivalvonnalta, joka myös valvoo yhtiön toimintaa. Yhtiö on sijoittajien korvausrahaston jäsen.

Y-tunnus on 2485242-7

Teksti

Ihmiset

Katri Sundström

Katri Sundström

Hallituksen puheenjohtaja

Jarkko Järvitalo

Jarkko Järvitalo

Toimitusjohtaja

jarkko.jarvitalo(a)lagokapital.fi
+358 10 320 8950

Jarkolla on 15 vuoden kokemus rahoitusalalta. Hän on aloittanut rahoitusuransa vuonna 1998 Suomen Arvopaperikeskuksen rahamarkkinaselvityksessä, josta hän eteni talon sisällä projektinhallintatehtäviin ja toimi muun muassa projektipäällikkönä uuden selvitysjärjestelmän rakentamisprojektissa (HEXClear).

Arvopaperikeskuksen jälkeen Jarkko siirtyi vetämään Handelsbankenin Global Custody -toimintoja Suomessa. Hän siirtyi Handelsbankenin Markets-osastolle vuonna 2007 ja vastasi arvopaperilainauksesta suomalaisten asiakkaiden osalta. Työskentelyn Jarkko hoiti pääasiassa Tukholmasta käsin. Handelsbankenista Jarkko siirtyi Nordean Markets-osastolle vastaaviin tehtäviin. Yrittäjäksi Jarkko päätti lähteä kesällä 2012.

Jarkko on uransa ohella vetänyt jo useamman vuoden matematiikan luentoja Valmennuskeskuksen järjestämillä Kauppakorkeakoulun pääsykoekursseilla. Tämä on Jarkon mukaan hyvä tapa saada ajatukset hetkeksi pois työasioista. Vapaa-aikanaan Jarkko harrastaa uintia.

Koulutus: Valtiotieteiden maisteri, Helsingin yliopisto, pääaineena kansantaloustiede, sivuaineina matematiikka ja tilastotiede

Kielitaito: suomi, englanti, ranska, ruotsi

Jani Koskell

Jani Koskell

Operatiivinen johtaja

jani.koskell(a)lagokapital.fi
+358 10 320 8955

Janilla on pitkä kokemus rahoitusalalta ja vastaa yhtiön back-office-tehtävistä. Jani on hankkinut kokemusta muun muassa Handelsbankenin Global Custody -osastolta josta siirtyi Euroclear Finlandiin käynnistämään uutta säilytysyksikköä. Jani päätti lähteä yrittäjäksi kesällä 2012.

Jani on suorittanut maisterin opinnot Hankenilla ja perehtynyt lopputyössään Basel III -vakavaraisuusvaatimuksiin, jotka vaikuttavat merkittävästi myös Lago Kapital Oy:n toimintaan. Vapaa-aikanaan Jani pelaa golffia ja muita mailapelejä.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Svenska Handelshögskolan, pääaineena yrittäjyys, sivuaineena johtaminen.

Kielitaito: ruotsi, suomi, englanti

Fredrik

Fredrik Sundberg

Selvitys ja Vakuushallinta

fredrik.sundberg(a)lagokapital.fi
+358 10 320 8957

Fredrikillä on yli 10 vuoden kokemus pankkialalta. Ura alkoi opiskeluaikana Nordic Investment Bankissa kansainvälisen rahoituksen parissa. Fredrik siirtyi uusien haasteiden perässä Handelsbankenin Rahastoyhtiöön 2000-luvun puolivälissä, josta ura eteni Handelsbankenin sisällä Global Custody -osastolle. Osakeselvityksen parissa Fredrik on toiminut viimeiset seitsemän vuotta ja omaa asiantuntemusta jokaisesta merkittävästä selvitysmarkkinasta. Kansainvälisen selvityksen asiantuntemus oli merkittävässä roolissa Fredrik siirtyessä Lago Kapitalin palvelukseen keväällä 2014.

Fredrik on kauppatieteiden maisteri Hanken Svenska handelshögskolanista. Lopputyössään Fredrik käsitteli riskejä kansainvälisessä rahoituksessa. Vapaa-aika sujuu liikunnan parissa, sekä kentällä että katsomossa.

Kielitaito: ruotsi, suomi, englantiOlga Nyström

Olga Nyström

Myynti – Itä-Eurooppa

olga.nystrom(a)lagokapital.fi
+358 10 320 8958

Olga tuo tiimiin rahoituksen ja yritysten hyvän hallintotavan osaamista sekä arvokasta kokemusta ja tietotaitoa. Olga aloitti rahoitusuransa Eurofact yhtiössä, jossa hän toimi viestintätehtävissä Venäjän liiketoiminnassa. Olga työskenteli FIM Pankissa vuosina 2006 – 2010 vastaten insituutiomyynnistä itä-Eurooppaan ja eritoten Venäjälle. Ennen aloittamista Lagossa Olga työskenteli yksityispankkiirina Elite Pankkiiriliike Oy:ssä.

Olga tuntee erittäin hyvin Venäjän markkinat ja markkinakäytännöt. Olga on valmistunut Hankenilta. Lopputyössään Olga vertaili rahastojen hallintaa Suomessa ja Venäjällä. Vapaa-ajallaan Olga harrastaa Fitness-tanssia ja matkustamista.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Svenska Handelshögskolan, pääaineena yritysjohtaminen, sivuaineena rahoitus.

Kielitaito: venäjä, englanti, suomiJuhani_iso

Juhani Kataila

Johdannaisselvitys

juhani.kataila(a)lagokapital.fi
+358 10 320 8956

Juhanilla on yli kuuden vuoden kokemus pankki- ja rahoitusalalta. Ura alkoi Nordean Global Custodyssä ulkomaisten arvopapereiden selvityksen parissa. Juhani työskenteli vuosina 2010-2014 FIM Pankin kotimaan back-officessa vastaten osake- ja johdannaisselvitystä. Juhani siirtyi Lago Kapitalin palvelukseen vuonna 2015 Ilmarisesta, jossa hän hoiti listattujen- ja OTC-johdannaisten selvitystä, vakuushallintaa, sekä osallistui IT-järjestelmien kehitykseen.

Vapaa-aikanaan Juhani harrastaa sulkapalloa ja maantiepyöräilyä.

Koulutus: MBA, Tallinn University of Technology.

Kielitaito: suomi, englantiElisa_iso

Elisa Ceder

Lakiasiat ja Compliance

Elisa.ceder(a)lagokapital.fi
+358 10 320 8953

Elisa avustaa yhtiön johtoa compliance toiminnoissa. Elisa seuraa päivittäin alati muuttuvaa rahoitusalan sääntelyä ja raportoi siitä sisäisesti. Elisa viimeistelee oikeustieteen maisterin tutkintoa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on työskennellyt aikaisemmin vakuutusalalla sekä traineena liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa. Elisa viettää vapaa-aikansa pääosin liikunnan ja hyvän ruoan parissa.

Koulutus: Oikeusnotaari, Helsingin Yliopisto

Kielitaito: ruotsi, suomi, englantiVictoria_iso

Victoria Saravas

Trainee

victoria.saravas(a)lagokapital.fi
+358 10 320 8950Neuvottelu

Yhteystiedot

Lago Kapital Oy
Eteläesplanadi 24 A, 2 kerros
00130 Helsinki

info(a)lagokapital.fi
Puh.+358 10 320 8950
Fax.+358 9 45 44 153

Lago Kapital Oy
Eteläesplanadi 24 A, 2 kerros
00130 Helsinki

info(a)lagokapital.fi
Puh.+358 10 320 8950
Fax.+358 9 45 44 153

© Lago Kapital Oy

Y-tunnus on 2485242-7